SqlString.LessThanOrEqual(SqlString, SqlString) Metoda

Definicja

Wykonuje porównanie logiczne dwóch operandów SqlString, aby określić, czy pierwsze jest mniejsze niż lub równe drugiemu.Performs a logical comparison of the two SqlString operands to determine whether the first is less than or equal to the second.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlBoolean LessThanOrEqual(System::Data::SqlTypes::SqlString x, System::Data::SqlTypes::SqlString y);
public static System.Data.SqlTypes.SqlBoolean LessThanOrEqual (System.Data.SqlTypes.SqlString x, System.Data.SqlTypes.SqlString y);
static member LessThanOrEqual : System.Data.SqlTypes.SqlString * System.Data.SqlTypes.SqlString -> System.Data.SqlTypes.SqlBoolean
Public Shared Function LessThanOrEqual (x As SqlString, y As SqlString) As SqlBoolean

Parametry

Zwraca

SqlBoolean True, jeśli pierwsze wystąpienie jest mniejsze lub równe drugiemu wystąpieniu.A SqlBoolean that is True if the first instance is less than or equal to the second instance. W przeciwnym razie wartość False.Otherwise, False. Jeśli dowolne wystąpienie SqlString ma wartość null, Value SqlBoolean będzie Null.If either instance of SqlString is null, the Value of the SqlBoolean will be Null.

Dotyczy

Zobacz też