SqlString.Equality(SqlString, SqlString) Operator

Definicja

Wykonuje porównanie logiczne dwóch operandów SqlString, aby określić, czy są równe.Performs a logical comparison of the two SqlString operands to determine whether they are equal.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlBoolean operator ==(System::Data::SqlTypes::SqlString x, System::Data::SqlTypes::SqlString y);
public static System.Data.SqlTypes.SqlBoolean operator == (System.Data.SqlTypes.SqlString x, System.Data.SqlTypes.SqlString y);
static member ( = ) : System.Data.SqlTypes.SqlString * System.Data.SqlTypes.SqlString -> System.Data.SqlTypes.SqlBoolean
Public Shared Operator == (x As SqlString, y As SqlString) As SqlBoolean

Parametry

Zwraca

SqlBoolean True, jeśli dwa wystąpienia są równe lub False Jeśli dwa wystąpienia nie są równe.A SqlBoolean that is True if the two instances are equal or False if the two instances are not equal. Jeśli dowolne wystąpienie SqlString ma wartość null, Value SqlBoolean będzie Null.If either instance of SqlString is null, the Value of the SqlBoolean will be Null.

Uwagi

Równoważna Metoda dla tego operatora jest SqlString.Equals(SqlString, SqlString)The equivalent method for this operator is SqlString.Equals(SqlString, SqlString)

Dotyczy

Zobacz też