SqlString.LessThan(SqlString, SqlString) Operator

Definicja

Wykonuje porównanie logiczne dwóch operandów SqlString, aby określić, czy pierwsze jest mniejsze niż sekunda.Performs a logical comparison of the two SqlString operands to determine whether the first is less than the second.

public:
 static System::Data::SqlTypes::SqlBoolean operator <(System::Data::SqlTypes::SqlString x, System::Data::SqlTypes::SqlString y);
public static System.Data.SqlTypes.SqlBoolean operator < (System.Data.SqlTypes.SqlString x, System.Data.SqlTypes.SqlString y);
static member ( < ) : System.Data.SqlTypes.SqlString * System.Data.SqlTypes.SqlString -> System.Data.SqlTypes.SqlBoolean
Public Shared Operator < (x As SqlString, y As SqlString) As SqlBoolean

Parametry

Zwraca

SqlBoolean True, jeśli pierwsze wystąpienie jest mniejsze niż drugie wystąpienie.A SqlBoolean that is True if the first instance is less than the second instance. W przeciwnym razie wartość False.Otherwise, False. Jeśli dowolne wystąpienie SqlString ma wartość null, Value SqlBoolean będzie Null.If either instance of SqlString is null, the Value of the SqlBoolean will be Null.

Uwagi

Równoważna Metoda dla tego operatora jest SqlString.LessThan(SqlString, SqlString)The equivalent method for this operator is SqlString.LessThan(SqlString, SqlString)

Dotyczy

Zobacz też