SqlString.ToSqlDouble Metoda

Definicja

Konwertuje tę strukturę SqlString na SqlDouble.Converts this SqlString structure to SqlDouble.

public:
 System::Data::SqlTypes::SqlDouble ToSqlDouble();
public System.Data.SqlTypes.SqlDouble ToSqlDouble ();
member this.ToSqlDouble : unit -> System.Data.SqlTypes.SqlDouble
Public Function ToSqlDouble () As SqlDouble

Zwraca

Nowa SqlDouble, która jest równa wartości liczbowej tej SqlString.A new SqlDouble that is equal to the numeric value of this SqlString.

Dotyczy

Zobacz też