SqlString.ToSqlInt16 Metoda

Definicja

Konwertuje tę strukturę SqlString na SqlInt16.Converts this SqlString structure to SqlInt16.

public:
 System::Data::SqlTypes::SqlInt16 ToSqlInt16();
public System.Data.SqlTypes.SqlInt16 ToSqlInt16 ();
member this.ToSqlInt16 : unit -> System.Data.SqlTypes.SqlInt16
Public Function ToSqlInt16 () As SqlInt16

Zwraca

Nowa SqlInt16, która jest równa wartości liczbowej tej SqlString.A new SqlInt16 that is equal to the numeric value of this SqlString.

Dotyczy

Zobacz też