SqlString.ToSqlMoney Metoda

Definicja

Konwertuje tę strukturę SqlString na SqlMoney.Converts this SqlString structure to SqlMoney.

public:
 System::Data::SqlTypes::SqlMoney ToSqlMoney();
public System.Data.SqlTypes.SqlMoney ToSqlMoney ();
member this.ToSqlMoney : unit -> System.Data.SqlTypes.SqlMoney
Public Function ToSqlMoney () As SqlMoney

Zwraca

Nowa SqlMoney, która jest równa wartości liczbowej tej SqlString.A new SqlMoney that is equal to the numeric value of this SqlString.

Dotyczy

Zobacz też