SqlString.ToSqlSingle Metoda

Definicja

Konwertuje tę strukturę SqlString na SqlSingle.Converts this SqlString structure to SqlSingle.

public:
 System::Data::SqlTypes::SqlSingle ToSqlSingle();
public System.Data.SqlTypes.SqlSingle ToSqlSingle ();
member this.ToSqlSingle : unit -> System.Data.SqlTypes.SqlSingle
Public Function ToSqlSingle () As SqlSingle

Zwraca

Nowa SqlSingle, która jest równa wartości liczbowej tej SqlString.A new SqlSingle that is equal to the numeric value of this SqlString.

Dotyczy

Zobacz też