DateTime.IConvertible.ToSingle(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Ta konwersja nie jest obsługiwana.This conversion is not supported. Podjęto próbę użycia tej metody InvalidCastException .Attempting to use this method throws an InvalidCastException.

 virtual float System.IConvertible.ToSingle(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToSingle;
float IConvertible.ToSingle (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToSingle : IFormatProvider -> single
override this.System.IConvertible.ToSingle : IFormatProvider -> single
Function ToSingle (provider As IFormatProvider) As Single Implements IConvertible.ToSingle

Parametry

provider
IFormatProvider

Obiekt, który implementuje IFormatProvider interfejs.An object that implements the IFormatProvider interface. (Ten parametr nie jest używany; Określ null .)(This parameter is not used; specify null.)

Zwraca

Single

Nie jest używana zwracana wartość dla tego elementu.The return value for this member is not used.

Implementuje

Wyjątki

We wszystkich przypadkach.In all cases.

Dotyczy