ActivityTagsCollection.ContainsKey(String) Metoda

Definicja

Określa, czy kolekcja zawiera element z określonym kluczem.Determines whether the collection contains an element with the specified key.

public:
 virtual bool ContainsKey(System::String ^ key);
public bool ContainsKey (string key);
abstract member ContainsKey : string -> bool
override this.ContainsKey : string -> bool
Public Function ContainsKey (key As String) As Boolean

Parametry

key
String

Klucz, który ma zostać zlokalizowany w IDictionary<TKey,TValue> .The key to locate in the IDictionary<TKey,TValue>.

Zwraca

Boolean

true Jeśli kolekcja zawiera tag z tym kluczem.true if the collection contains tag with that key. false przypadku.false otherwise.

Implementuje

Dotyczy