ActivityTagsCollection.Item[String] Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia określony element kolekcji.Gets or sets a specified collection item.

Podczas ustawiania wartości tej właściwości indeksatora zaobserwowano następujące zachowanie:-Jeśli klucz wcześniej istniał w kolekcji i wartość to null , element kolekcji pasujący do klucza zostanie usunięty z kolekcji.When setting a value to this indexer property, the following behavior is observed: - If the key previously existed in the collection and the value is null, the collection item matching the key will get removed from the collection. — Jeśli klucz wcześniej istniał w kolekcji i wartość nie jest null , wartość spowoduje zastąpienie starej wartości przechowywanej w kolekcji.- If the key previously existed in the collection and the value is not null, the value will replace the old value stored in the collection. — W przeciwnym razie nowy element zostanie dodany do kolekcji.- Otherwise, a new item will get added to the collection.

public:
 property System::Object ^ default[System::String ^] { System::Object ^ get(System::String ^ key); void set(System::String ^ key, System::Object ^ value); };
public object? this[string key] { get; set; }
member this.Item(string) : obj with get, set
Default Public Property Item(key As String) As Object

Parametry

key
String

Klucz wartości do pobrania lub ustawienia.The key of the value to get or set.

Wartość właściwości

Object

Obiekt zamapowany na klucz.The object mapped to the key.

Implementuje

Dotyczy