Debugger.IsAttached Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy debuger jest dołączony do procesu.Gets a value that indicates whether a debugger is attached to the process.

public:
 static property bool IsAttached { bool get(); };
public static bool IsAttached { get; }
member this.IsAttached : bool
Public Shared ReadOnly Property IsAttached As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli jest dołączony debuger; w przeciwnym razie false .true if a debugger is attached; otherwise, false.

Dotyczy