Debugger.Launch Metoda

Definicja

Uruchamia i dołącza debuger do procesu.Launches and attaches a debugger to the process.

public:
 static bool Launch();
public static bool Launch ();
static member Launch : unit -> bool
Public Shared Function Launch () As Boolean

Zwraca

Boolean

true Jeśli uruchomienie zakończyło się pomyślnie lub debuger jest już dołączony; w przeciwnym razie false .true if the startup is successful or if the debugger is already attached; otherwise, false.

Wyjątki

UIPermissionNie ustawiono, aby uruchomić debuger.The UIPermission is not set to start the debugger.

Uwagi

Jeśli debuger jest już dołączony, nic się nie dzieje.If a debugger is already attached, nothing happens.

Uruchamianie debugera jest obsługiwane tylko w systemie Windows.Debugger launch is only supported on Windows. W systemach operacyjnych UNIX Metoda zwraca true bez uruchamiania debugera.On Unix operating systems, the method returns true without launching a debugger.

Dotyczy

Zobacz też