DebuggerDisplayAttribute.Name Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia nazwę wyświetlaną w oknach zmiennych debugera.Gets or sets the name to display in the debugger variable windows.

public:
 property System::String ^ Name { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Name { get; set; }
public string? Name { get; set; }
member this.Name : string with get, set
Public Property Name As String

Wartość właściwości

String

Nazwa, która ma być wyświetlana w oknach zmiennych debugera.The name to display in the debugger variable windows.

Przykłady

Poniższy przykład kodu powoduje, że nazwa i wartość każdego klucza mają być wyświetlane w oknach zmiennych debugera.The following code example causes the name and value of each key to be displayed in the debugger variable windows. Gdy atrybut nie jest stosowany, typ indeksu i wartości są wyświetlane (na przykład: "[0] {KeyValuePairs}").When the attribute is not applied, the index and value type are displayed (for example: "[0] {KeyValuePairs}"). Po zastosowaniu atrybutu zostanie wyświetlona nazwa klucza i jego wartości (na przykład jeśli pierwszy klucz ma wartość "jeden", a jego wartością jest 1, wyświetlany jest: "1 1").When the attribute is applied, the name of the key and its value are displayed (for example, if the first key is "one" and its value is 1, the display is: "one 1"). Ten przykład kodu jest częścią większego przykładu dostarczonego dla DebuggerDisplayAttribute klasy.This code example is part of a larger example provided for the DebuggerDisplayAttribute class.

[DebuggerDisplay("{value}", Name = "{key}")]
ref class KeyValuePairs
{
private:
  IDictionary^ dictionary;
  Object^ key;
  Object^ value;

public:
  KeyValuePairs(IDictionary^ dictionary, Object^ key, Object^ value)
  {
    this->value = value;
    this->key = key;
    this->dictionary = dictionary;
  }
};
[DebuggerDisplay("{value}", Name = "{key}")]
internal class KeyValuePairs
{
  private IDictionary dictionary;
  private object key;
  private object value;

  public KeyValuePairs(IDictionary dictionary, object key, object value)
  {
    this.value = value;
    this.key = key;
    this.dictionary = dictionary;
  }
}
<DebuggerDisplay("{value}", Name := "{key}")> _
Friend Class KeyValuePairs
  Private dictionary As IDictionary
  Private key As Object
  Private value As Object
  
  
  Public Sub New(ByVal dictionary As IDictionary, ByVal key As Object, ByVal value As Object) 
    Me.value = value
    Me.key = key
    Me.dictionary = dictionary

  End Sub
End Class

Uwagi

Wartość może zawierać nawiasy klamrowe ({i}).The value can contain curly braces ({ and }). Tekst w parze nawiasów klamrowych jest obliczany jako nazwa pola, właściwości lub metody.Text within a pair of braces is evaluated as the name of a field, property, or method.

Dotyczy