EventLogIsolation Wyliczenie

Definicja

Definiuje domyślne uprawnienia dostępu do dziennika zdarzeń.Defines the default access permissions for the event log. Wartość aplikacji i systemu wskazuje, że dziennik udostępnia listę kontroli dostępu (ACL) w odpowiednim dzienniku systemu Windows (dzienniki zdarzeń aplikacji lub systemu) i udostępnia sesję śledzenia zdarzeń systemu Windows (ETW) z innymi dziennikami o tej samej izolacji.The Application and System values indicate that the log shares the access control list (ACL) with the appropriate Windows log (the Application or System event logs) and share the Event Tracing for Windows (ETW) session with other logs of the same isolation. Wszystkie kanały z niestandardową izolacją używają prywatnej sesji ETW.All channels with Custom isolation use a private ETW session.

public enum class EventLogIsolation
public enum EventLogIsolation
type EventLogIsolation = 
Public Enum EventLogIsolation
Dziedziczenie
EventLogIsolation

Pola

Application 0

Dziennik udostępnia listę kontroli dostępu w dzienniku zdarzeń aplikacji i udostępnia sesję ETW z innymi dziennikami z izolacją aplikacji.The log shares the access control list with the Application event log and shares the ETW session with other logs that have Application isolation.

Custom 2

Dziennik zdarzeń to niestandardowy dziennik zdarzeń, który używa własnej prywatnej sesji ETW.The event log is a custom event log that uses its own private ETW session.

System 1

Dziennik udostępnia listę kontroli dostępu w dzienniku zdarzeń systemowych i udostępnia sesję ETW z innymi dziennikami z izolacją systemu.The log shares the access control list with the System event log and shares the ETW session with other logs that have System isolation.

Dotyczy