ProviderMetadata.Keywords Właściwość

Definicja

Pobiera wyliczalną kolekcję EventKeyword obiektów, z których każdy reprezentuje słowo kluczowe zdarzenia zdefiniowanego w dostawcy zdarzeń.Gets an enumerable collection of EventKeyword objects, each of which represent an event keyword that is defined in the event provider.

public:
 property System::Collections::Generic::IList<System::Diagnostics::Eventing::Reader::EventKeyword ^> ^ Keywords { System::Collections::Generic::IList<System::Diagnostics::Eventing::Reader::EventKeyword ^> ^ get(); };
public System.Collections.Generic.IList<System.Diagnostics.Eventing.Reader.EventKeyword> Keywords { get; }
member this.Keywords : System.Collections.Generic.IList<System.Diagnostics.Eventing.Reader.EventKeyword>
Public ReadOnly Property Keywords As IList(Of EventKeyword)

Wartość właściwości

IList<EventKeyword>

Zwraca wyliczalną kolekcję EventKeyword obiektów.Returns an enumerable collection of EventKeyword objects.

Dotyczy

Zobacz też