EventLogInstaller.IsEquivalentInstaller(ComponentInstaller) Metoda

Definicja

Określa, czy Instalator i inny określony Instalator odwołują się do tego samego źródła.Determines whether an installer and another specified installer refer to the same source.

public:
 override bool IsEquivalentInstaller(System::Configuration::Install::ComponentInstaller ^ otherInstaller);
public override bool IsEquivalentInstaller (System.Configuration.Install.ComponentInstaller otherInstaller);
override this.IsEquivalentInstaller : System.Configuration.Install.ComponentInstaller -> bool
Public Overrides Function IsEquivalentInstaller (otherInstaller As ComponentInstaller) As Boolean

Parametry

otherInstaller
ComponentInstaller

Instalator do porównania.The installer to compare.

Zwraca

Boolean

true Jeśli ten Instalator i Instalator określony przez otherInstaller parametr zainstalują lub odinstalują to samo źródło; w przeciwnym razie false .true if this installer and the installer specified by the otherInstaller parameter would install or uninstall the same source; otherwise, false.

Uwagi

Zazwyczaj nie są wywoływane metody EventLogInstaller z poziomu kodu; są one zwykle wywoływane tylko przez narzędzie Instalatora (Installutil.exe).Typically, you do not call the methods of the EventLogInstaller from within your code; they are generally called only by the Installer tool (Installutil.exe).

Dotyczy

Zobacz też