EventLogPermissionAttribute Klasa

Definicja

Przestroga

Code Access Security is not supported or honored by the runtime.

Zezwala na sprawdzanie uprawnień deklaratywnych na potrzeby rejestrowania zdarzeń.Allows declarative permission checks for event logging.

public ref class EventLogPermissionAttribute : System::Security::Permissions::CodeAccessSecurityAttribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Assembly | System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Constructor | System.AttributeTargets.Event | System.AttributeTargets.Method | System.AttributeTargets.Struct, AllowMultiple=true, Inherited=false)]
public class EventLogPermissionAttribute : System.Security.Permissions.CodeAccessSecurityAttribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Assembly | System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Constructor | System.AttributeTargets.Event | System.AttributeTargets.Method | System.AttributeTargets.Struct, AllowMultiple=true, Inherited=false)]
[System.Obsolete("Code Access Security is not supported or honored by the runtime.", DiagnosticId="SYSLIB0003", UrlFormat="https://aka.ms/dotnet-warnings/{0}")]
public class EventLogPermissionAttribute : System.Security.Permissions.CodeAccessSecurityAttribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Assembly | System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Constructor | System.AttributeTargets.Event | System.AttributeTargets.Method | System.AttributeTargets.Struct, AllowMultiple=true, Inherited=false)]
[System.Serializable]
public class EventLogPermissionAttribute : System.Security.Permissions.CodeAccessSecurityAttribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Assembly | System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Constructor | System.AttributeTargets.Event | System.AttributeTargets.Method | System.AttributeTargets.Struct, AllowMultiple=true, Inherited=false)>]
type EventLogPermissionAttribute = class
    inherit CodeAccessSecurityAttribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Assembly | System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Constructor | System.AttributeTargets.Event | System.AttributeTargets.Method | System.AttributeTargets.Struct, AllowMultiple=true, Inherited=false)>]
[<System.Obsolete("Code Access Security is not supported or honored by the runtime.", DiagnosticId="SYSLIB0003", UrlFormat="https://aka.ms/dotnet-warnings/{0}")>]
type EventLogPermissionAttribute = class
    inherit CodeAccessSecurityAttribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Assembly | System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Constructor | System.AttributeTargets.Event | System.AttributeTargets.Method | System.AttributeTargets.Struct, AllowMultiple=true, Inherited=false)>]
[<System.Serializable>]
type EventLogPermissionAttribute = class
    inherit CodeAccessSecurityAttribute
Public Class EventLogPermissionAttribute
Inherits CodeAccessSecurityAttribute
Dziedziczenie
Atrybuty

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z atrybutów, zobacz atrybuty.For more information about using attributes, see Attributes.

Konstruktory

EventLogPermissionAttribute(SecurityAction)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy EventLogPermissionAttribute.Initializes a new instance of the EventLogPermissionAttribute class.

Właściwości

Action

Pobiera lub ustawia akcję zabezpieczeń.Gets or sets a security action.

(Odziedziczone po SecurityAttribute)
MachineName

Pobiera lub ustawia nazwę komputera, na którym mogą być odczytywane zdarzenia.Gets or sets the name of the computer on which events might be read.

PermissionAccess

Pobiera lub ustawia poziomy dostępu używane w żądaniu uprawnień.Gets or sets the access levels used in the permissions request.

TypeId

Po zaimplementowaniu w klasie pochodnej pobiera unikatowy identyfikator dla tego elementu Attribute .When implemented in a derived class, gets a unique identifier for this Attribute.

(Odziedziczone po Attribute)
Unrestricted

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy pełny (nieograniczony) uprawnienia do zasobu chronionego przez atrybut jest zadeklarowany.Gets or sets a value indicating whether full (unrestricted) permission to the resource protected by the attribute is declared.

(Odziedziczone po SecurityAttribute)

Metody

CreatePermission()

Tworzy uprawnienie na podstawie MachineName właściwości i żądanych poziomów dostępu ustawionych przy użyciu PermissionAccess właściwości atrybutu.Creates the permission based on the MachineName property and the requested access levels that are set through the PermissionAccess property on the attribute.

Equals(Object)

Zwraca wartość wskazującą, czy to wystąpienie jest równe podanemu obiektowi.Returns a value that indicates whether this instance is equal to a specified object.

(Odziedziczone po Attribute)
GetHashCode()

Zwraca wartość skrótu dla tego wystąpienia.Returns the hash code for this instance.

(Odziedziczone po Attribute)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
IsDefaultAttribute()

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, wskazuje, czy wartość tego wystąpienia jest wartością domyślną klasy pochodnej.When overridden in a derived class, indicates whether the value of this instance is the default value for the derived class.

(Odziedziczone po Attribute)
Match(Object)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, zwraca wartość wskazującą, czy to wystąpienie jest zgodne z określonym obiektem.When overridden in a derived class, returns a value that indicates whether this instance equals a specified object.

(Odziedziczone po Attribute)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Jawne implementacje interfejsu

_Attribute.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr)

Zestaw nazw jest mapowany na odpowiedni zestaw identyfikatorów wysyłania.Maps a set of names to a corresponding set of dispatch identifiers.

(Odziedziczone po Attribute)
_Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr)

Pobiera informacje o typie dla obiektu, którego można użyć do uzyskania informacji o typie dla interfejsu.Retrieves the type information for an object, which can be used to get the type information for an interface.

(Odziedziczone po Attribute)
_Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32)

Pobiera informację o liczbie typów interfejsów, jakie zawiera obiekt (0 lub 1).Retrieves the number of type information interfaces that an object provides (either 0 or 1).

(Odziedziczone po Attribute)
_Attribute.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr)

Umożliwia dostęp do właściwości i metod udostępnianych przez obiekt.Provides access to properties and methods exposed by an object.

(Odziedziczone po Attribute)

Dotyczy

Zobacz też