InstanceData Klasa

Definicja

Przechowuje dane wystąpienia skojarzone z przykładem licznika wydajności.Holds instance data associated with a performance counter sample.

public ref class InstanceData
public class InstanceData
type InstanceData = class
Public Class InstanceData
Dziedziczenie
InstanceData

Przykłady

Poniższy przykład kodu wyświetla zawartość InstanceData obiektów, które istnieją w określonym PerformanceCounterCategory na komputerze lokalnym.The following code example displays the contents of the InstanceData objects that exist in a particular PerformanceCounterCategory on the local computer. Najpierw zostanie wyświetlona lista numerowana PerformanceCounter kategorii.It first displays a numbered list of PerformanceCounter categories. Gdy użytkownik wprowadzi liczbę jednej z kategorii, zostanie wyświetlona próbka dla każdego z nich PerformanceCounter w PerformanceCounterCategory , dane wystąpienia skojarzone z każdym wystąpieniem PerformanceCounter .After the user enters the number of one of the categories, the sample displays, for each PerformanceCounter in the PerformanceCounterCategory, the instance data associated with each instance of the PerformanceCounter.

// InstanceData_CopyTo.cpp : main project file.
#using <System.dll>

using namespace System;
using namespace System::Diagnostics;


///////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// FORWARD DECLARATIONS
//
///////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Console Utility Functions:
void InitConsole();             // Init console size
void TitleBlock();              // Write the title block
void CW(String^strText ,          // Write a colored string
    String^ C = "", int LF = 1);


// InstanceData subroutines
// Display the contents of an InstanceData object.
void ProcessInstanceDataObject(String^ name, CounterSample CSRef);

// Display the contents of an InstanceDataCollection.
void ProcessInstanceDataCollection(InstanceDataCollection^ idCol);
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// MAIN PROGRAM
//
///////////////////////////////////////////////////////////////////////

void main()
{
  InitConsole();
  TitleBlock();

  String^ categoryName;
  String^ catNumStr;
  int   categoryNum;


  array<PerformanceCounterCategory^>^ categories =
        PerformanceCounterCategory::GetCategories();

  // Create and sort an array of category names.
  array<String^>^ categoryNames = gcnew array<String^>(categories->Length);
  int catX;
  for(catX=0; catX < categories->Length; catX++)
      categoryNames[catX] = categories[catX]->CategoryName;
  Array::Sort(categoryNames);

  while(1)
  {
  CW("These PerformanceCounterCategory categories are registered \n"
   +"on this computer:","Red");

  for(catX=0; catX < categories->Length; catX++)
      Console::WriteLine("{0,4} - {1}", catX+1, categoryNames[catX]);

  // Ask the user to choose a category.
  Console::Write("\nEnter a category number from the above list: ");
  catNumStr = Console::ReadLine();

  // Validate the entered category number.
  try {
    categoryNum = int::Parse(catNumStr);
    if (categoryNum < 1 || categoryNum > categories->Length)
      throw gcnew Exception(String::Format("The category number "+
         " must be in the range 1..{0}.", categories->Length));
    categoryName = categoryNames[(categoryNum-1)];

    // Process the InstanceDataCollectionCollection for this category.
    PerformanceCounterCategory^ pcc =
       gcnew PerformanceCounterCategory(categoryName);
    InstanceDataCollectionCollection^ idColCol = pcc->ReadCategory();
    array<InstanceDataCollection^>^ idColArray =
       gcnew array<InstanceDataCollection^>(idColCol->Count);

    CW("\nInstanceDataCollectionCollection for \"" +categoryName+"\" "
      +"has "+idColCol->Count+" elements.","Blue");

    idColCol->CopyTo(idColArray, 0);

    for each ( InstanceDataCollection ^ idCol in idColArray )
        ProcessInstanceDataCollection(idCol);
    }
  catch(Exception^ ex)
    {
    Console::WriteLine("\"{0}\" is not a valid category number." +
      "\n{1}", catNumStr, ex->Message);
    }

  CW("\n\nRun again (Y,N)?","Yellow");
  catNumStr = Console::ReadLine();
  if ("Y" != catNumStr && "y" != catNumStr) break;
  }
}


///////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// SUBROUTINES
//
///////////////////////////////////////////////////////////////////////

void InitConsole() 
{
 Console::BufferHeight = 4000;
 Console::WindowHeight = 40;
}

void TitleBlock()
{
Console::Title = "InstDataCopyTo.cpp Sample";

CW(
 "///////////////////////////////////////////////////////////////////\n"
+"//\n"
+"// PROGRAM  instdatacopyto.cpp\n"
+"// PURPOSE  Show how to use InstanceData objects\n"
+"// OUTPUT  1) Displays a numbered list of PerformanceCounter\n"
+"//        categories that exist on the local computer.\n"
+"//      2) Prompts the user to select a category.\n"
+"//      3) Displays the instance data associated with each\n"
+"//        instance of the PerformanceCounter in the\n"
+"//        selected PerformanceCounterCategory\n"
+"//\n"
+ "///////////////////////////////////////////////////////////////////\n"
,"Yellow");
}


// Utility function: ConsoleWrite: Write a colored string
void CW(String^ strText , String^ C, int LF)
{
  if (C != "") Console::ForegroundColor = *dynamic_cast<ConsoleColor^>
                (Enum::Parse(ConsoleColor::typeid, C));
  Console::Write(strText);
  Console::ResetColor();
  Console::Write("\n{0}",LF?"\n":"");
}

// Display the contents of an InstanceDataCollection.
void ProcessInstanceDataCollection(InstanceDataCollection ^ idCol)
{
  array<InstanceData^>^ instDataArray = gcnew array<InstanceData^>(idCol->Count);

  CW("\n InstanceDataCollection for \""
    + idCol->CounterName + "\" has " + idCol->Count + " elements.", "Red");

  // Copy and process the InstanceData array.
  idCol->CopyTo(instDataArray, 0);

  int idX;
  for(idX=0; idX < instDataArray->Length; idX++)
    ProcessInstanceDataObject(instDataArray[idX]->InstanceName,
    instDataArray[idX]->Sample);
}


// Display the contents of an InstanceData object.
void ProcessInstanceDataObject(String ^ name, CounterSample CSRef)
{
  InstanceData ^ instData = gcnew InstanceData(name, CSRef);
  CW("  Data from InstanceData object:","Red",0);

  CW("   InstanceName:   "+instData->InstanceName,"Green",0);
  CW("   RawValue:     " + instData->RawValue);

  CounterSample sample = instData->Sample;
  Console::Write("  Data from CounterSample object:\n" +
    "   CounterType:   {0,-27} SystemFrequency: {1}\n" +
    "   BaseValue:    {2,-27} RawValue:     {3}\n" +
    "   CounterFrequency: {4,-27} CounterTimeStamp: {5}\n" +
    "   TimeStamp:    {6,-27} TimeStamp100nSec: {7}\n\n",
    sample.CounterType, sample.SystemFrequency, sample.BaseValue,
    sample.RawValue, sample.CounterFrequency, sample.CounterTimeStamp,
    sample.TimeStamp, sample.TimeStamp100nSec);
}
using System;
using System.Diagnostics;

class InstDataCopyToMod
{

  private static string categoryName;

  public static void Main()
  {
    string catNumStr;
    int categoryNum;

    PerformanceCounterCategory[] categories = PerformanceCounterCategory.GetCategories();

    // Create and sort an array of category names.
    string[] categoryNames = new string[categories.Length];
    int catX;
    for(catX=0; catX<categories.Length; catX++)
    {
      categoryNames[catX] = categories[catX].CategoryName;
    }
    Array.Sort(categoryNames);

    Console.WriteLine("These categories are registered on this computer:");

    for(catX=0; catX<categories.Length; catX++)
    {
      Console.WriteLine("{0,4} - {1}", catX+1, categoryNames[catX]);
    }

    // Ask the user to choose a category.
    Console.Write("Enter the category number from the above list: ");
    catNumStr = Console.ReadLine();

    // Validate the entered category number.
    try
    {
      categoryNum = int.Parse(catNumStr);
      if (categoryNum<1||categoryNum>categories.Length)
      {
        throw new Exception(String.Format("The category number must be in the " +
          "range 1..{0}.", categories.Length));
      }
      categoryName = categoryNames[(categoryNum-1)];
    }
    catch(Exception ex)
    {
      Console.WriteLine("\"{0}\" is not a valid category number." +
        "\r\n{1}", catNumStr, ex.Message);
      return;
    }

    // Process the InstanceDataCollectionCollection for this category.
    PerformanceCounterCategory pcc = new PerformanceCounterCategory(categoryName);
    InstanceDataCollectionCollection idColCol = pcc.ReadCategory();
    InstanceDataCollection[] idColArray = new InstanceDataCollection[idColCol.Count];

    Console.WriteLine("InstanceDataCollectionCollection for \"{0}\" " +
      "has {1} elements.", categoryName, idColCol.Count);

    // Copy and process the InstanceDataCollection array.
    idColCol.CopyTo(idColArray, 0);

    foreach ( InstanceDataCollection idCol in idColArray )
    {
      ProcessInstanceDataCollection(idCol);
    }
  }

  // Display the contents of an InstanceDataCollection.
  public static void ProcessInstanceDataCollection(InstanceDataCollection idCol)
  {

    InstanceData[] instDataArray = new InstanceData[idCol.Count];

    Console.WriteLine(" InstanceDataCollection for \"{0}\" " +
      "has {1} elements.", idCol.CounterName, idCol.Count);

    // Copy and process the InstanceData array.
    idCol.CopyTo(instDataArray, 0);

    int idX;
    for(idX=0; idX<instDataArray.Length; idX++)
    {
      ProcessInstanceDataObject(instDataArray[idX].InstanceName, instDataArray[idX].Sample);
    }
  }

  // Display the contents of an InstanceData object.
  public static void ProcessInstanceDataObject(string name, CounterSample CSRef)
  {

    InstanceData instData = new InstanceData(name, CSRef);
    Console.WriteLine("  Data from InstanceData object:\r\n" +
      "   InstanceName: {0,-31} RawValue: {1}", instData.InstanceName, instData.RawValue);

    CounterSample sample = instData.Sample;
    Console.WriteLine("  Data from CounterSample object:\r\n" +
      "   CounterType: {0,-32} SystemFrequency: {1}\r\n" +
      "   BaseValue: {2,-34} RawValue: {3}\r\n" +
      "   CounterFrequency: {4,-27} CounterTimeStamp: {5}\r\n" +
      "   TimeStamp: {6,-34} TimeStamp100nSec: {7}", sample.CounterType, sample.SystemFrequency, sample.BaseValue, sample.RawValue, sample.CounterFrequency, sample.CounterTimeStamp, sample.TimeStamp, sample.TimeStamp100nSec);
  }
}
Imports System.Diagnostics

Module InstDataCopyToMod

  Private categoryName As String

  Sub Main()
    Dim catNumStr As String
    Dim categoryNum As Integer

    Dim categories() As PerformanceCounterCategory = _
      PerformanceCounterCategory.GetCategories()

    ' Create and sort an array of category names.
    Dim categoryNames(categories.Length - 1) As String
    Dim catX As Integer
    For catX = 0 To categories.Length - 1
      categoryNames(catX) = categories(catX).CategoryName
    Next
    Array.Sort(categoryNames)

    Console.WriteLine( _
      "These categories are registered on this computer:")

    For catX = 0 To categories.Length - 1
      Console.WriteLine("{0,4} - {1}", catX + 1, _
        categoryNames(catX))
    Next catX

    ' Ask the user to choose a category.
    Console.Write( _
      "Enter the category number from the above list: ")
    catNumStr = Console.ReadLine()

    ' Validate the entered category number.
    Try
      categoryNum = Integer.Parse(catNumStr)
      If categoryNum < 1 Or categoryNum > categories.Length Then
        Throw New Exception( _
          String.Format("The category number must be in the " & _
            "range 1..{0}.", categories.Length))
      End If
      categoryName = categoryNames((categoryNum - 1))

    Catch ex As Exception
      Console.WriteLine("""{0}"" is not a valid category number." & _
        vbCrLf & "{1}", catNumStr, ex.Message)
      Return
    End Try

    ' Process the InstanceDataCollectionCollection for this category.
    Dim pcc As New PerformanceCounterCategory(categoryName)
    Dim idColCol As InstanceDataCollectionCollection = pcc.ReadCategory()
    Dim idColArray(idColCol.Count - 1) As InstanceDataCollection

    Console.WriteLine("InstanceDataCollectionCollection for ""{0}"" " & _
      "has {1} elements.", categoryName, idColCol.Count)

    ' Copy and process the InstanceDataCollection array.
    idColCol.CopyTo(idColArray, 0)

    Dim idCol As InstanceDataCollection
    For Each idCol In idColArray
      ProcessInstanceDataCollection(idCol)
    Next idCol
  End Sub

  ' Display the contents of an InstanceDataCollection.
  Sub ProcessInstanceDataCollection(ByVal idCol As InstanceDataCollection)

    Dim instDataArray(idCol.Count - 1) As InstanceData

    Console.WriteLine(" InstanceDataCollection for ""{0}"" " & _
      "has {1} elements.", idCol.CounterName, idCol.Count)

    ' Copy and process the InstanceData array.
    idCol.CopyTo(instDataArray, 0)

    Dim idX As Integer
    For idX = 0 To instDataArray.Length - 1
      ProcessInstanceDataObject(instDataArray(idX).InstanceName, _
        instDataArray(idX).Sample)
    Next idX
  End Sub

  ' Display the contents of an InstanceData object.
  Sub ProcessInstanceDataObject(ByVal name As String, _
                 ByVal CSRef As CounterSample)

    Dim instData As New InstanceData(name, CSRef)
    Console.WriteLine("  Data from InstanceData object:" & vbCrLf & _
      "   InstanceName: {0,-31} RawValue: {1}", _
      instData.InstanceName, instData.RawValue)

    Dim sample As CounterSample = instData.Sample
    Console.WriteLine("  Data from CounterSample object:" & vbCrLf & _
      "   CounterType: {0,-32} SystemFrequency: {1}" & vbCrLf & _
      "   BaseValue: {2,-34} RawValue: {3}" & vbCrLf & _
      "   CounterFrequency: {4,-27} CounterTimeStamp: {5}" & vbCrLf & _
      "   TimeStamp: {6,-34} TimeStamp100nSec: {7}", _
      sample.CounterType, sample.SystemFrequency, sample.BaseValue, _
      sample.RawValue, sample.CounterFrequency, sample.CounterTimeStamp, _
      sample.TimeStamp, sample.TimeStamp100nSec)
  End Sub
End Module

Konstruktory

InstanceData(String, CounterSample)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy InstanceData przy użyciu określonego wystąpienia przykładu i licznika wydajności.Initializes a new instance of the InstanceData class, using the specified sample and performance counter instance.

Właściwości

InstanceName

Pobiera nazwę wystąpienia skojarzoną z tym wystąpieniem.Gets the instance name associated with this instance data.

RawValue

Pobiera wartość pierwotnych danych skojarzoną z przykładem licznika wydajności.Gets the raw data value associated with the performance counter sample.

Sample

Pobiera próbkę licznika wydajności, która wygenerowała te dane.Gets the performance counter sample that generated this data.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy