Process.WaitForExitAsync(CancellationToken) Metoda

Definicja

Instruuje składnik procesu, aby poczekać na zakończenie skojarzonego procesu, lub do jego cancellationToken anulowania.Instructs the process component to wait for the associated process to exit, or for the cancellationToken to be cancelled.

public System.Threading.Tasks.Task WaitForExitAsync (System.Threading.CancellationToken cancellationToken = default);
member this.WaitForExitAsync : System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function WaitForExitAsync (Optional cancellationToken As CancellationToken = Nothing) As Task

Parametry

cancellationToken
CancellationToken

Opcjonalny token do anulowania operacji asynchronicznej.An optional token to cancel the asynchronous operation.

Zwraca

Task

Zadanie, które zostanie ukończone po zakończeniu procesu, zażądano anulowania lub wystąpił błąd.A task that will complete when the process has exited, cancellation has been requested, or an error occurs.

Uwagi

Wywołanie tej metody będzie miało wartość EnableRaisingEvents true .Calling this method will set EnableRaisingEvents to true.

Dotyczy