TraceListenerCollection.Count Właściwość

Definicja

Pobiera liczbę odbiorników na liście.Gets the number of listeners in the list.

public:
 property int Count { int get(); };
public int Count { get; }
member this.Count : int
Public ReadOnly Property Count As Integer

Wartość właściwości

Int32

Liczba odbiorników na liście.The number of listeners in the list.

Implementuje

Dotyczy

Zobacz też