AuthenticablePrincipal.Certificates Właściwość

Definicja

Pobiera X509Certificate2Collection zawierający certyfikaty x509 dla tego konta.Gets a X509Certificate2Collection that contains the X509 certificates for this account.

public:
 property System::Security::Cryptography::X509Certificates::X509Certificate2Collection ^ Certificates { System::Security::Cryptography::X509Certificates::X509Certificate2Collection ^ get(); };
public System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate2Collection Certificates { get; }
member this.Certificates : System.Security.Cryptography.X509Certificates.X509Certificate2Collection
Public ReadOnly Property Certificates As X509Certificate2Collection

Wartość właściwości

X509Certificate2Collection, który zawiera certyfikaty x509 dla tego konta.A X509Certificate2Collection that contains the X509 certificates for this account.

Wyjątki

Źródłowy magazyn nie obsługuje tej właściwości.The underlying store does not support this property.

Dotyczy