AuthenticablePrincipal.ChangePassword(String, String) Metoda

Definicja

Zmienia hasło konta ze starego hasła na nowe hasło.Changes the account password from the old password to the new password. Nie należy używać go z ComputerPrincipal.Do not use this with a ComputerPrincipal.

public:
 void ChangePassword(System::String ^ oldPassword, System::String ^ newPassword);
public void ChangePassword (string oldPassword, string newPassword);
member this.ChangePassword : string * string -> unit
Public Sub ChangePassword (oldPassword As String, newPassword As String)

Parametry

oldPassword
String

Hasło, które zostało zmienione.The password that is changed.

newPassword
String

Nowe hasło.The new password.

Wyjątki

Podmiot zabezpieczeń nie został utrwalony.The principal has not been persisted.

Nowe hasło nie spełnia wymagań dotyczących złożoności.The new password does not meet the complexity requirements.

Podmiot zabezpieczeń nie jest użytkownikiem.The principal is not a user.

Uwagi

Ta metoda nie jest przeznaczona dla podmiotów zabezpieczeń komputerów.This method is not intended for computer principals. Wywołanie tego z ComputerPrincipal spowoduje zgłoszenie NotSupportedException.Calling this with a ComputerPrincipal will cause a NotSupportedException to be thrown.

Dotyczy