AuthenticablePrincipal.PasswordNeverExpires Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość logiczną określającą, czy hasło wygasa dla tego konta.Gets or sets a Boolean value that specifies whether the password expires for this account.

public:
 property bool PasswordNeverExpires { bool get(); void set(bool value); };
public bool PasswordNeverExpires { get; set; }
member this.PasswordNeverExpires : bool with get, set
Public Property PasswordNeverExpires As Boolean

Wartość właściwości

true, jeśli hasło wygasa dla tego konta; w przeciwnym razie false.true if the password expires for this account; otherwise false.

Wyjątki

Źródłowy magazyn nie obsługuje tej właściwości.The underlying store does not support this property.

Dotyczy