AuthenticablePrincipal.PermittedLogonTimes Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia czas, kiedy podmiot zabezpieczeń może się zalogować.Gets or sets the times when the principal can logon.

public:
 property cli::array <System::Byte> ^ PermittedLogonTimes { cli::array <System::Byte> ^ get(); void set(cli::array <System::Byte> ^ value); };
public byte[] PermittedLogonTimes { get; set; }
member this.PermittedLogonTimes : byte[] with get, set
Public Property PermittedLogonTimes As Byte()

Wartość właściwości

Byte[]

Dozwolone czasy logowania dla tego konta.The permitted logon times for this account.

Wyjątki

Źródłowy magazyn nie obsługuje tej właściwości.The underlying store does not support this property.

Dotyczy