Principal.ContextType Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wyliczenia typu kontekstu, która określa typ kontekstu podmiotu skojarzonego z tym podmiotem zabezpieczeń.Gets the context type enumeration value that specifies the type of principal context associated with this principal.

public:
 property System::DirectoryServices::AccountManagement::ContextType ContextType { System::DirectoryServices::AccountManagement::ContextType get(); };
[get: System.Security.SecurityCritical]
public System.DirectoryServices.AccountManagement.ContextType ContextType { get; }
member this.ContextType : System.DirectoryServices.AccountManagement.ContextType
Public ReadOnly Property ContextType As ContextType

Wartość właściwości

ContextType wartość wyliczenia, która określa typ kontekstu.A ContextType enumeration value that specifies the context type.

Atrybuty

Uwagi

Typ kontekstu jest ustawiany w obiekcie kontekstu podmiotu zabezpieczeń w konstruktorze PrincipalContext.The context type is set on the principal context object in the PrincipalContext constructor. Wartość przechowywana w tej klasie jest skojarzona z właściwością ContextType.The value stored in this class is associated with the ContextType property.

Dotyczy