Principal.GetUnderlyingObjectType Metoda

Definicja

Zwraca typ obiektu źródłowego.Returns the underlying object type.

public:
 Type ^ GetUnderlyingObjectType();
public Type GetUnderlyingObjectType ();
[System.Security.SecurityCritical]
public Type GetUnderlyingObjectType ();
member this.GetUnderlyingObjectType : unit -> Type
Public Function GetUnderlyingObjectType () As Type

Zwraca

Typ obiektu źródłowego.The underlying object type. W przypadku AD DS, AD LDS i SAM typ jest DirectoryEntry.For AD DS, AD LDS, and SAM the type is DirectoryEntry.

Atrybuty

Dotyczy