Principal.ToString Metoda

Definicja

Zwraca przyjazny dla użytkownika ciąg reprezentujący bieżący obiekt Principal.Returns a user friendly string representation of the current principal object.

public:
 override System::String ^ ToString();
[System.Security.SecurityCritical]
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Zwraca

Reprezentacja ciągu bieżącego obiektu Principal.A string representation of the current Principal object.

Atrybuty

Dotyczy