Principal.UserPrincipalName Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia główną nazwę użytkownika (UPN) skojarzoną z tym podmiotem zabezpieczeń.Gets or sets the user principal name (UPN) associated with this principal.

public:
 property System::String ^ UserPrincipalName { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string UserPrincipalName { get; set; }
[get: System.Security.SecurityCritical]
[set: System.Security.SecurityCritical]
public string UserPrincipalName { get; set; }
member this.UserPrincipalName : string with get, set
Public Property UserPrincipalName As String

Wartość właściwości

Nazwa UPN skojarzona z tym podmiotem zabezpieczeń lub wartość null, jeśli nie została ustawiona nazwa UPN.The UPN associated with this principal or null if no if the UPN has not been set.

Atrybuty

Wyjątki

Źródłowy magazyn nie obsługuje tej właściwości.The underlying store does not support this property.

Uwagi

Ustawienie tej właściwości na wartość null powoduje usunięcie istniejącej nazwy UPN (jeśli taka istnieje).Setting this property to null removes the existing UPN, if one exists.

Dotyczy