PrincipalCollection.GetEnumerator Metoda

Definicja

Zwraca moduł wyliczający do iteracji przez podmioty zabezpieczeń w PrincipalCollection.Returns an enumerator to iterate through the principals in the PrincipalCollection.

public:
 virtual System::Collections::Generic::IEnumerator<System::DirectoryServices::AccountManagement::Principal ^> ^ GetEnumerator();
[System.Security.SecurityCritical]
public System.Collections.Generic.IEnumerator<System.DirectoryServices.AccountManagement.Principal> GetEnumerator ();
abstract member GetEnumerator : unit -> System.Collections.Generic.IEnumerator<System.DirectoryServices.AccountManagement.Principal>
override this.GetEnumerator : unit -> System.Collections.Generic.IEnumerator<System.DirectoryServices.AccountManagement.Principal>
Public Function GetEnumerator () As IEnumerator(Of Principal)

Zwraca

IEnumerator zawierający podmioty zabezpieczeń w PrincipalCollection.An IEnumerator containing the principals in the PrincipalCollection.

Implementuje

Atrybuty

Uwagi

Koncepcyjnie każde wystąpienie PrincipalCollection ma skojarzony z nim pojedynczy moduł wyliczający.Conceptually, each instance of PrincipalCollection has a single enumerator associated with it. Chociaż wiele wywołań IEnumerable.GetEnumerator zwracać odrębnych obiektów IEnumerator, współużytkują ten sam stan wewnętrzny.Although multiple calls to IEnumerable.GetEnumerator return distinct IEnumerator objects, they share the same internal state.

Dotyczy