PrincipalCollection.ICollection.IsSynchronized Właściwość

Definicja

Zawsze zwraca false.Always returns false. Do synchronizacji dostępu do tej kolekcji służy aplikacja.It is up to the application to synchronize access to this collection.

property bool System::Collections::ICollection::IsSynchronized { bool get(); };
[get: System.Security.SecurityCritical]
bool System.Collections.ICollection.IsSynchronized { get; }
System.Collections.ICollection.IsSynchronized
 ReadOnly Property IsSynchronized As Boolean Implements ICollection.IsSynchronized

Wartość właściwości

Zawsze false.Always false.

Implementuje

Atrybuty

Dotyczy