Color.IsEmpty Właściwość

Definicja

Określa, czy ta Color Struktura nie została zainicjowana.Specifies whether this Color structure is uninitialized.

public:
 property bool IsEmpty { bool get(); };
public bool IsEmpty { get; }
member this.IsEmpty : bool
Public ReadOnly Property IsEmpty As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

Ta właściwość zwraca true czy ten kolor jest niezainicjowany; w przeciwnym razie false .This property returns true if this color is uninitialized; otherwise, false.

Dotyczy