Color.LightGoldenrodYellow Właściwość

Definicja

Pobiera kolor zdefiniowany przez system, który ma wartość ARGB #FFFAFAD2.Gets a system-defined color that has an ARGB value of #FFFAFAD2.

public:
 static property System::Drawing::Color LightGoldenrodYellow { System::Drawing::Color get(); };
public static System.Drawing.Color LightGoldenrodYellow { get; }
member this.LightGoldenrodYellow : System.Drawing.Color
Public Shared ReadOnly Property LightGoldenrodYellow As Color

Wartość właściwości

Color

ColorReprezentujący kolor zdefiniowany przez system.A Color representing a system-defined color.

Uwagi

Aby zapoznać się z przykładem tego koloru, zobacz kolory według nazwy.For an example of this color, see Colors by Name.

Dotyczy

Zobacz też