Color.SlateGray Właściwość

Definicja

Pobiera kolor zdefiniowany przez system, który ma wartość ARGB #FF708090.Gets a system-defined color that has an ARGB value of #FF708090.

public:
 static property System::Drawing::Color SlateGray { System::Drawing::Color get(); };
public static System.Drawing.Color SlateGray { get; }
member this.SlateGray : System.Drawing.Color
Public Shared ReadOnly Property SlateGray As Color

Wartość właściwości

Color

ColorReprezentujący kolor zdefiniowany przez system.A Color representing a system-defined color.

Uwagi

Aby zapoznać się z przykładem tego koloru, zobacz kolory według nazwy.For an example of this color, see Colors by Name.

Dotyczy

Zobacz też