Matrix.Dispose Metoda

Definicja

Zwalnia wszystkie zasoby używane przez ten program Matrix .Releases all resources used by this Matrix.

public:
 virtual void Dispose();
public void Dispose ();
abstract member Dispose : unit -> unit
override this.Dispose : unit -> unit
Public Sub Dispose ()

Implementuje

Uwagi

Wywołanie Dispose zezwala na przydzielenie zasobów używanych przez ten Matrix obiekt do innych celów.Calling Dispose allows the resources used by this Matrix object to be reallocated for other purposes.

Dotyczy