Matrix.IsIdentity Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą Matrix , czy jest to macierz tożsamości.Gets a value indicating whether this Matrix is the identity matrix.

public:
 property bool IsIdentity { bool get(); };
public bool IsIdentity { get; }
member this.IsIdentity : bool
Public ReadOnly Property IsIdentity As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

Ta właściwość ma wartość true Matrix , jeśli jest to tożsamość; w przeciwnym razie false .This property is true if this Matrix is identity; otherwise, false.

Dotyczy