MatrixOrder Wyliczenie

Definicja

Określa kolejność operacji transformacji macierzy.Specifies the order for matrix transform operations.

public enum class MatrixOrder
public enum MatrixOrder
type MatrixOrder = 
Public Enum MatrixOrder
Dziedziczenie
MatrixOrder

Pola

Append 1

Nowa operacja zostanie zastosowana po poprzedniej operacji.The new operation is applied after the old operation.

Prepend 0

Nowa operacja zostanie zastosowana przed starą operacją.The new operation is applied before the old operation.

Uwagi

Operacje transformacji macierzy nie są koniecznie komutatywna.Matrix transform operations are not necessarily commutative. Kolejność, w jakiej są stosowane, jest ważna.The order in which they are applied is important.

Dotyczy