PathData.Points Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia tablicę PointF struktur reprezentujących punkty, w których tworzona jest ścieżka.Gets or sets an array of PointF structures that represents the points through which the path is constructed.

public:
 property cli::array <System::Drawing::PointF> ^ Points { cli::array <System::Drawing::PointF> ^ get(); void set(cli::array <System::Drawing::PointF> ^ value); };
public System.Drawing.PointF[] Points { get; set; }
public System.Drawing.PointF[]? Points { get; set; }
member this.Points : System.Drawing.PointF[] with get, set
Public Property Points As PointF()

Wartość właściwości

PointF[]

Tablica PointF obiektów, która reprezentuje punkty, w których tworzona jest ścieżka.An array of PointF objects that represents the points through which the path is constructed.

Dotyczy