Font.GdiCharSet Właściwość

Definicja

Pobiera wartość typu Byte, która określa zestaw znaków GDI, których Font używa.Gets a byte value that specifies the GDI character set that this Font uses.

public:
 property System::Byte GdiCharSet { System::Byte get(); };
public byte GdiCharSet { get; }
member this.GdiCharSet : byte
Public ReadOnly Property GdiCharSet As Byte

Wartość właściwości

Byte

Wartość typu Byte, która określa zestaw znaków GDI, których Font używa.A byte value that specifies the GDI character set that this Font uses. Wartość domyślna to 1.The default is 1.

Uwagi

Ta właściwość zwraca wartość 1, chyba że w konstruktorze określono inny zestaw znaków Font(String, Single, FontStyle, GraphicsUnit, Byte) .This property returns 1, unless a different character set is specified in the Font(String, Single, FontStyle, GraphicsUnit, Byte) constructor. Ta właściwość przyjmuje wartość z listy zdefiniowanej w pliku nagłówkowym Windows SDK WinGDI. h.This property takes a value from the list defined in the Windows SDK header file WinGDI.h. Zestawy znaków i wartości bajtów są wymienione w poniższej tabeli.The character sets and byte values are listed in the following table.

Zestaw znakówCharacter set WartośćValue
ANSIANSI 00
DOMYŚLNEDEFAULT 11
SYMBOLICZNSYMBOL 22
WARTOŚĆ SHIFTJISSHIFTJIS 128128
HANGEULHANGEUL 129129
ODPOWIADAHANGUL 129129
GB2312GB2312 134134
CHINESEBIG5CHINESEBIG5 136136
OEMOEM 255255
JOHABJOHAB 130130
HebrajskiHEBREW 177177
ArabskiARABIC 178178
GreckiGREEK 161161
TureckiTURKISH 162162
WietnamskiVIETNAMESE 163163
TajskiTHAI 222222
EASTEUROPEEASTEUROPE 238238
RosyjskiRUSSIAN 204204
KomputeryMAC 7777
BałtykuBALTIC 186186

Dotyczy