Font.GdiVerticalFont Właściwość

Definicja

Pobiera wartość logiczną wskazującą, czy pochodzi ona Font z pionowej czcionki GDI.Gets a Boolean value that indicates whether this Font is derived from a GDI vertical font.

public:
 property bool GdiVerticalFont { bool get(); };
public bool GdiVerticalFont { get; }
member this.GdiVerticalFont : bool
Public ReadOnly Property GdiVerticalFont As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli pochodzi ona Font z czcionki pionowej GDI; w przeciwnym razie false .true if this Font is derived from a GDI vertical font; otherwise, false.

Uwagi

Użyj tej właściwości, aby określić, czy czcionka jest zgodna z natywnymi kontrolkami Win32 na platformach innych niż Unicode.Use this property to determine if a font is compatible with native Win32 controls on non-Unicode platforms.

GdiVerticalFont zwraca tylko true wtedy, gdy ta czcionka została utworzona z klasycznego interfejsu GDIGdiVerticalFont only returns true if this font was created from a classic GDI

Definicja czcionki, taka jak LOGFONT lub HFONT.font definition, like a LOGFONT or HFONT.

Dotyczy