FontFamily.GenericSerif Właściwość

Definicja

Pobiera rodzajową szeryfę FontFamily .Gets a generic serif FontFamily.

public:
 static property System::Drawing::FontFamily ^ GenericSerif { System::Drawing::FontFamily ^ get(); };
public static System.Drawing.FontFamily GenericSerif { get; }
member this.GenericSerif : System.Drawing.FontFamily
Public Shared ReadOnly Property GenericSerif As FontFamily

Wartość właściwości

FontFamily

FontFamilyReprezentujący rodzajową czcionkę jednoszeryfową.A FontFamily that represents a generic serif font.

Dotyczy