EncoderParameter.Finalize Metoda

Definicja

Umożliwia EncoderParameter obiektowi podjęcie próby zwolnienia zasobów i wykonywanie innych operacji czyszczenia, zanim EncoderParameter obiekt zostanie odrzucony przez wyrzucanie elementów bezużytecznych.Allows an EncoderParameter object to attempt to free resources and perform other cleanup operations before the EncoderParameter object is reclaimed by garbage collection.

!EncoderParameter ()
~EncoderParameter ();
override this.Finalize : unit -> unit
Finalize ()

Dotyczy