Pen.DashStyle Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia styl używany dla linii kreskowanych rysowanych za pomocą tego elementu Pen .Gets or sets the style used for dashed lines drawn with this Pen.

public:
 property System::Drawing::Drawing2D::DashStyle DashStyle { System::Drawing::Drawing2D::DashStyle get(); void set(System::Drawing::Drawing2D::DashStyle value); };
public System.Drawing.Drawing2D.DashStyle DashStyle { get; set; }
member this.DashStyle : System.Drawing.Drawing2D.DashStyle with get, set
Public Property DashStyle As DashStyle

Wartość właściwości

DashStyle

DashStyleReprezentujący styl używany dla linii kreskowanych rysowanych za pomocą tego elementu Pen .A DashStyle that represents the style used for dashed lines drawn with this Pen.

Wyjątki

DashStyleWłaściwość jest ustawiana dla niezmiennego, na przykład Pen zwracanej przez Pens klasę.The DashStyle property is set on an immutable Pen, such as those returned by the Pens class.

Uwagi

Wartość Custom dla tej właściwości określa, że niestandardowy wzorzec kresek i spacji, zdefiniowany przez DashPattern Właściwość, tworzy linie rysowane z tym elementem Pen .A value of Custom for this property specifies that a custom pattern of dashes and spaces, defined by the DashPattern property, makes up lines drawn with this Pen. Jeśli wartość tej właściwości jest Custom i wartość DashPattern Właściwości to null , pióro rysuje linie kryjące.If the value of this property is Custom and the value of the DashPattern property is null, the pen draws solid lines.

Dotyczy