Point.Implicit(Point to PointF) Operator

Definicja

Konwertuje określoną strukturę Point na strukturę PointF.Converts the specified Point structure to a PointF structure.

public:
 static operator System::Drawing::PointF(System::Drawing::Point p);
public static implicit operator System.Drawing.PointF (System.Drawing.Point p);
static member op_Implicit : System.Drawing.Point -> System.Drawing.PointF
Public Shared Widening Operator CType (p As Point) As PointF

Parametry

p
Point

Point do przekonwertowania.The Point to be converted.

Zwraca

PointF, które wynikają z konwersji.The PointF that results from the conversion.

Przykłady

Poniższy przykład kodu dodaje cień do ListBox za pomocą przeciążonych operatorów.The following code example adds a shadow to a ListBox using overloaded operators.

Ten przykład został zaprojektowany do użycia z formularzem systemu Windows.This example is designed to be used with a Windows Form. Aby uruchomić ten przykład, wklej ten kod do formularza i Wywołaj metodę AddShadow podczas obsługi zdarzenia Paint formularza.To run this example, paste this code into a form and call the AddShadow method when handling the form's Paint event. Upewnij się, że formularz zawiera ListBox o nazwie listBox1.Be sure that the form contains a ListBox named listBox1.

private:
  void AddShadow( PaintEventArgs^ e )
  {
   // Create two SizeF objects.
   SizeF shadowSize = listBox1->Size;
   SizeF addSize = SizeF(10.5F,20.8F);

   // Add them together and save the result in shadowSize.
   shadowSize = shadowSize + addSize;

   // Get the location of the ListBox and convert it to a PointF.
   PointF shadowLocation = listBox1->Location;

   // Add two points to get a new location.
   shadowLocation = shadowLocation + System::Drawing::Size( 5, 5 );

   // Create a rectangleF. 
   RectangleF rectFToFill = RectangleF(shadowLocation,shadowSize);

   // Create a custom brush using a semi-transparent color, and 
   // then fill in the rectangle.
   Color customColor = Color::FromArgb( 50, Color::Gray );
   SolidBrush^ shadowBrush = gcnew SolidBrush( customColor );
   array<RectangleF>^ temp0 = {rectFToFill};
   e->Graphics->FillRectangles( shadowBrush, temp0 );

   // Dispose of the brush.
   delete shadowBrush;
  }
private void AddShadow(PaintEventArgs e)
{

  // Create two SizeF objects.
  SizeF shadowSize = listBox1.Size;
  SizeF addSize = new SizeF(10.5F, 20.8F);

  // Add them together and save the result in shadowSize.
  shadowSize = shadowSize + addSize;

  // Get the location of the ListBox and convert it to a PointF.
  PointF shadowLocation = listBox1.Location;

  // Add two points to get a new location.
  shadowLocation = shadowLocation + new Size(5, 5);

  // Create a rectangleF. 
  RectangleF rectFToFill = 
    new RectangleF(shadowLocation, shadowSize);

  // Create a custom brush using a semi-transparent color, and 
  // then fill in the rectangle.
  Color customColor = Color.FromArgb(50, Color.Gray);
  SolidBrush shadowBrush = new SolidBrush(customColor);
  e.Graphics.FillRectangles(shadowBrush, new RectangleF[]{rectFToFill});

  // Dispose of the brush.
  shadowBrush.Dispose();
}
Private Sub AddShadow(ByVal e As PaintEventArgs)

  ' Create two SizeF objects.
  Dim shadowSize As SizeF = Size.op_Implicit(listBox1.Size)
  Dim addSize As New SizeF(10.5F, 20.8F)

  ' Add them together and save the result in shadowSize.
  shadowSize = SizeF.op_Addition(shadowSize, addSize)

  ' Get the location of the ListBox and convert it to a PointF.
  Dim shadowLocation As PointF = Point.op_Implicit(listBox1.Location)

  ' Add a Size to the Point to get a new location.
  shadowLocation = PointF.op_Addition(shadowLocation, New Size(5, 5))

  ' Create a rectangleF. 
  Dim rectFToFill As New RectangleF(shadowLocation, shadowSize)

  ' Create a custom brush using a semi-transparent color, and 
  ' then fill in the rectangle.
  Dim customColor As Color = Color.FromArgb(50, Color.Gray)
  Dim shadowBrush As SolidBrush = New SolidBrush(customColor)
  e.Graphics.FillRectangles(shadowBrush, _
    New RectangleF() {rectFToFill})

  ' Dispose of the brush.
  shadowBrush.Dispose()
End Sub

Dotyczy