Point.ToString Metoda

Definicja

Konwertuje ten Point na ciąg czytelny dla człowieka.Converts this Point to a human-readable string.

public:
 override System::String ^ ToString();
public override string ToString ();
override this.ToString : unit -> string
Public Overrides Function ToString () As String

Zwraca

Ciąg, który reprezentuje ten Point.A string that represents this Point.

Dotyczy