QueryPageSettingsEventArgs Klasa

Definicja

Udostępnia dane dla zdarzenia QueryPageSettings.Provides data for the QueryPageSettings event.

public ref class QueryPageSettingsEventArgs : System::Drawing::Printing::PrintEventArgs
public class QueryPageSettingsEventArgs : System.Drawing.Printing.PrintEventArgs
type QueryPageSettingsEventArgs = class
  inherit PrintEventArgs
Public Class QueryPageSettingsEventArgs
Inherits PrintEventArgs
Dziedziczenie
QueryPageSettingsEventArgs

Przykłady

Poniższy przykład kodu drukuje dokument z pierwszą stroną w kolorze, jeśli drukarka je obsługuje.The following code example prints a document with the first page in color, if the printer supports it. W przykładzie przyjęto założenie PrintDocument , że zmienna o nazwie printDoc została utworzona PrintPage i QueryPageSettings zdarzenia i są obsługiwane.The example assumes that a PrintDocument variable named printDoc has been created, and the PrintPage and QueryPageSettings events are handled.

Użyj System.Drawing System.Drawing.Printing przestrzeni nazw i dla tego przykładu.Use the System.Drawing and System.Drawing.Printing namespaces for this example.

private:
  void MyButtonPrint_OnClick( Object^ sender, System::EventArgs^ e )
  {
   // Set the printer name and ensure it is valid. If not, provide a message to the user.
   printDoc->PrinterSettings->PrinterName = "\\mynetworkprinter";
   if ( printDoc->PrinterSettings->IsValid )
   {
     // If the printer supports printing in color, then override the printer's default behavior.
     if ( printDoc->PrinterSettings->SupportsColor )
     {
      // Set the page default's to not print in color.
      printDoc->DefaultPageSettings->Color = false;
     }

     // Provide a friendly name, set the page number, and print the document.
     printDoc->DocumentName = "My Presentation";
     currentPageNumber = 1;
     printDoc->Print();
   }
   else
   {
     MessageBox::Show( "Printer is not valid" );
   }
  }

  void MyPrintQueryPageSettingsEvent( Object^ sender, QueryPageSettingsEventArgs^ e )
  {
   // Determines if the printer supports printing in color.
   if ( printDoc->PrinterSettings->SupportsColor )
   {
     // If the printer supports color printing, use color.
     if ( currentPageNumber == 1 )
     {
      e->PageSettings->Color = true;
     }
   }
  }

private void MyButtonPrint_OnClick(object sender, System.EventArgs e)
{
  
  // Set the printer name and ensure it is valid. If not, provide a message to the user.
  printDoc.PrinterSettings.PrinterName = "\\mynetworkprinter";

  if (printDoc.PrinterSettings.IsValid) {
  
    // If the printer supports printing in color, then override the printer's default behavior.
    if (printDoc.PrinterSettings.SupportsColor) {

      // Set the page default's to not print in color.
      printDoc.DefaultPageSettings.Color = false;
    }

    // Provide a friendly name, set the page number, and print the document.
    printDoc.DocumentName = "My Presentation";
    currentPageNumber = 1;
    printDoc.Print();
  }
  else {
    MessageBox.Show("Printer is not valid");
  }
}

private void MyPrintQueryPageSettingsEvent(object sender, QueryPageSettingsEventArgs e)
{
  // Determines if the printer supports printing in color.
  if (printDoc.PrinterSettings.SupportsColor) {

    // If the printer supports color printing, use color.
    if (currentPageNumber == 1 ) {

      e.PageSettings.Color = true;
    }
  }  
}

Private Sub MyButtonPrint_OnClick(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)

  ' Set the printer name and ensure it is valid. If not, provide a message to the user.
  printDoc.PrinterSettings.PrinterName = "\\mynetworkprinter"

  If printDoc.PrinterSettings.IsValid Then

    ' If the printer supports printing in color, then override the printer's default behavior.
    if printDoc.PrinterSettings.SupportsColor then

      ' Set the page default's to not print in color.
      printDoc.DefaultPageSettings.Color = False
    End If

    ' Provide a friendly name, set the page number, and print the document.
    printDoc.DocumentName = "My Presentation"
    currentPageNumber = 1
    printDoc.Print()
  Else
    MessageBox.Show("Printer is not valid")
  End If
End Sub

Private Sub MyPrintQueryPageSettingsEvent(ByVal sender As Object, ByVal e As QueryPageSettingsEventArgs)

  ' Determines if the printer supports printing in color.
  If printDoc.PrinterSettings.SupportsColor Then

    ' If the printer supports color printing, use color.
    If currentPageNumber = 1 Then

      e.PageSettings.Color = True
    End If

  End If
End Sub

Uwagi

Istnieje możliwość drukowania każdej strony dokumentu przy użyciu różnych ustawień strony.It is possible to print each page of a document using different page settings. Ustawienia strony są ustawiane przez modyfikację poszczególnych właściwości PageSettings właściwości lub przez ustawienie właściwości na PageSettings .You set page settings by modifying individual properties of the PageSettings property or by setting the property to a PageSettings. Zadanie drukowania można także anulować przez ustawienie Cancel właściwości na true .The print job can also be canceled by setting the Cancel property to true.

Konstruktory

QueryPageSettingsEventArgs(PageSettings)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy QueryPageSettingsEventArgs.Initializes a new instance of the QueryPageSettingsEventArgs class.

Właściwości

Cancel

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy zdarzenie powinno być anulowane.Gets or sets a value indicating whether the event should be canceled.

(Odziedziczone po CancelEventArgs)
PageSettings

Pobiera lub ustawia ustawienia strony dla strony do wydrukowania.Gets or sets the page settings for the page to be printed.

PrintAction

Zwraca PrintToFile we wszystkich przypadkach.Returns PrintToFile in all cases.

(Odziedziczone po PrintEventArgs)

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy

Zobacz też