SecurityCallers.Count Właściwość

Definicja

Pobiera liczbę wywołań w łańcuchu.Gets the number of callers in the chain.

public:
 property int Count { int get(); };
public int Count { get; }
member this.Count : int
Public ReadOnly Property Count As Integer

Wartość właściwości

Int32

Liczba obiektów wywołujących w łańcuchu.The number of callers in the chain.

Dotyczy