SecurityRoleAttribute.Role Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia rolę zabezpieczeń.Gets or sets the security role.

public:
 property System::String ^ Role { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Role { get; set; }
member this.Role : string with get, set
Public Property Role As String

Wartość właściwości

String

Rola zabezpieczeń zastosowana do aplikacji, składnika, interfejsu lub metody.The security role applied to an application, component, interface, or method.

Dotyczy