Enum.IConvertible.ToInt32(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Konwertuje bieżącą wartość na 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem na podstawie typu podstawowego.Converts the current value to a 32-bit signed integer based on the underlying type.

 virtual int System.IConvertible.ToInt32(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToInt32;
int IConvertible.ToInt32 (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToInt32 : IFormatProvider -> int
override this.System.IConvertible.ToInt32 : IFormatProvider -> int
Function ToInt32 (provider As IFormatProvider) As Integer Implements IConvertible.ToInt32

Parametry

provider
IFormatProvider

Obiekt, który dostarcza informacje o formatowaniu specyficzne dla kultury.An object that supplies culture-specific formatting information.

Zwraca

Int32

Wartość przekonwertowana.The converted value.

Implementuje

Uwagi

Używa Convert do wykonania konwersji.Uses Convert to perform the conversion.

Dotyczy