FormattableString.Invariant(FormattableString) Metoda

Definicja

Zwraca ciąg wynikowy, w którym argumenty są formatowane przy użyciu konwencji niezmiennej kultury.Returns a result string in which arguments are formatted by using the conventions of the invariant culture.

public:
 static System::String ^ Invariant(FormattableString ^ formattable);
public static string Invariant (FormattableString formattable);
static member Invariant : FormattableString -> string
Public Shared Function Invariant (formattable As FormattableString) As String

Parametry

formattable
FormattableString

Obiekt do przekonwertowania na ciąg wynikowy.The object to convert to a result string.

Zwraca

String

Ciąg, który wynika z formatowania bieżącego wystąpienia przy użyciu konwencji niezmiennej kultury.The string that results from formatting the current instance by using the conventions of the invariant culture.

Wyjątki

Parametr formattable ma wartość null.formattable is null.

Uwagi

Tę metodę statyczną można zaimportować C# za pomocą następującej instrukcji:This static method can be imported in C# by the following statement:

using static System.FormattableString;  

W zakresie, który using static dyrektywie, ciąg interpolowany może być sformatowany przy użyciu konwencji niezmiennej kultury przez kod, takich jak następujące:Within the scope that using static directive, an interpolated string may be formatted using the conventions of the invariant culture by code such as the following:

Invariant($"{{ lat = {latitude}; lon = {longitude} }}")   

Dotyczy