EastAsianLunisolarCalendar.GetCelestialStem(Int32) Metoda

Definicja

Oblicza rdzeń Celestial określonego roku w cyklu sexagenary (60 lat).Calculates the celestial stem of the specified year in the sexagenary (60-year) cycle.

public:
 int GetCelestialStem(int sexagenaryYear);
public int GetCelestialStem (int sexagenaryYear);
member this.GetCelestialStem : int -> int
Public Function GetCelestialStem (sexagenaryYear As Integer) As Integer

Parametry

sexagenaryYear
Int32

Liczba całkowita z zakresu od 1 do 60, która reprezentuje rok w cyklu sexagenary.An integer from 1 through 60 that represents a year in the sexagenary cycle.

Zwraca

Int32

Liczba od 1 do 10.A number from 1 through 10.

Wyjątki

sexagenaryYear jest mniejsza niż 1 lub większa niż 60.sexagenaryYear is less than 1 or greater than 60.

Dotyczy